Projekti

 

 


PuMPuRs ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"


 Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2020./2021. mācību gadam


ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”., Nr.8.3.5.0/16/I/001.


 

ESF "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai", 8.3.2.2., projekta ietvaros notiek robotikas pulciņš, datorika 1., 2. un 3. klasei, kā arī skolotāja palīgs matemātikas stundās.

 


SKOLAS SOMA

    Programma „Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Tās mērķis ir, sākot ar 2018. gada septembri, nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā apmeklēt norises, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu un dod iespēju klātienē iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs (skatuves mākslā, mūzikā, vizuālajā mākslā, literatūrā, dejā, arhitektūrā, dizainā un kino), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas. 

    „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.

     2019./2020.m.g. Liepas pamatskolas skolēni "Skolas somas" ietvaros jau ir bijuši un redzējuši (skatīt att.) 

 

 Izsakām paldies par līdzdalību un skolēnu iesaisti projektā “Efektīvs enerģijas patēriņš izglītības iestādē” un iegūto 2.vietu skolotājām Sintijai Soboļevai, Anželai Kovaļovai, visiem Ekopadomes dalībniekiem, kā arī Evelīnas un Esteres Maļinkas tētim Viktoram par atbalstu resursu taupīšanā.Priekuļu novada skolas 2016./2017. m.g. uzsāks īstenot ESF projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 

  

 

Latvijas vides aizsardzības fonda projekta "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitāte

"Nometņu organizēšana skolas vecuma bērniem"

Liepas pamatskolas dienas nometne "Kas būtu, ja nebūtu"

Nometnes dienasgrāmata         2014./2015. māc. gada 7. maijā Liepas pamatskolas skolēni īstenoja Vītolu fonda Monreālas Latviešu sabiedriskā centra projektu "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi".

          Šogad bērni mācījās Aizvēsturi Latvijas teritorijā (Senākās apmetnes Latvijas teritorijā, Vēsture ap mums, Vēstures avoti, Kas un kā pēta vēsturi)

          Āraišu arheoloģiskajā muzejparkā, gida pavadībā skolēni iepazina  Āraišu ezerpili, darbojās ar dažādiem darba rīkiem un sadzīves priekšmetiem, cepa maizi pēc tā laika tradīcijām. Āraišu vējdzirnavās ekskursijas dalībnieki  apskatīja dzirnavas un malšanas iekārtu. Turpināja izzināt vēsturi Cēsīs, apmeklējot un darbojoties "Seno rotu kalvē" - eksperimentālajā arheoloģijas darbnīcā un Cēsu vēstures un mākslas muzejā. 

Liepas pamatskolas skolēni, viņu vecāki un pedagogi izsaka

pateicību Monreālas Latviešu sabiedriskajam centram par iespēju

izzināt Latvijas vēsturi atraktīvi un radoši!

 Fotogalerija 

 16. oktobrī ir noslēdzies ikgadējais skolu veselības projekts "Es augu vesels". No skolas apmācības seminārā „Es augu vesels” piedalījās pieci skolotāji, kuri veidoja skolotāju komandu ar padziļinātu izpratni veselības jautājumos. Projekta ietvaros skolu pedagogiem vispirms bija iespēja apgūt papildu zināšanas un apmācības metodes par tādiem būtiskiem veselības pamatjautājumiem kā dažādas slimības, uzturs, smēķēšanas novēršana, draudzēšanās un konfliktu risināšana, kustību prieks jaunākajiem skolēniem. Pēc apmācības semināra skolotāju komanda pēc saviem ieskatiem organizēja savā skolā veselības dienu, integrēja apgūtās zināšanas citos mācību priekšmetos.  

2013./2014. m.g. tika īstenots Vītolu fonda Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projektu konkurss "Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi".

 Pateicoties Monreālas Latviešu sabiedriskā centra atbalstam, 6. maijā mācību ekskursijā devās 7.-8. klašu 44 skolēni un vēstures skolotāji ar mērķi gūt zināšanas par Brīvības cīņām - vēstures notikumiem tuvākajā apkārtnē.

 

Hosted by Serveris.lv

Powered by Constructor Free